Bendrosios sutarties sąlygos

Sutarties kalba:
Parsisiųsti sutartį PDF formatu

1. Naudojamos sąvokos
1.1. Didžiąja raide rašomos sąvokos turi šias reikšmes, išskyrus atvejus, kai kitokią prasmę joms suteikia kontekstas:
1.1.1. Vykdytojas – TRELO, t.y. Trelo, UAB arba susijusi grupės įmonė, kaip nurodyta Užsakymo akte.
1.1.2. Užsakovas – fizinis ar juridinis asmuo, nurodytas Specialiųjų sąlygų 2.2 punkte.
1.1.3. Šalys – Vykdytojas ir Užsakovas; Šalis – Vykdytojas arba Užsakovas.
1.1.4. Paslaugos – specialių žinių reikalaujanti Vykdytojo veikla, nurodyta Šalių pasirašytame Užsakymo akte, tokia kaip transporto priemonių ir/ar kitos technikos techninė priežiūra ir remontas. Jeigu aiškiai nėra nurodyta kitaip, ši sąvoka neapima prekių tiekimo, kuris atliekamas pagal atskiras sutartis.
1.1.5. Bendrosios sąlygos – šios standartinės Vykdytojo teikiamų Paslaugų teikimo Užsakovui sąlygos.
1.1.6.Specialiosios sąlygos – Užsakovo su Vykdytoju papildomai suderintos Paslaugų teikimo sąlygos, papildančios/pakeičiančios Bendrąsias sąlygas.
1.1.7. Užsakymo aktas – abiejų Šalių pasirašytas Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte (priede) nustatytos formos dokumentas, kuriame nurodomos konkrečios Vykdytojo Užsakovui teikiamos Paslaugos. Užsakovo Vykdytojui pateiktas užsakymas (įskaitant užsakymus telefonu ir/ar el. paštu), kurio turinys atitinka Specialiųjų sąlygų 10.1 punkte (priede) nustatytus reikalavimus, jį patvirtinus Vykdytojui, laikomas Užsakymo aktu.
1.1.8. Užsakymas – Paslaugų užsakymas, kai Užsakovo pageidaujamos Paslaugos (jų rezultatas) fiksuojamas Užsakymo akte, o kaina nurodoma fiksuota suma arba nustatoma pagal faktinį Vykdytojo sugaištą laiką užsakymo vykdymui, remiantis Šalių sutartu Paslaugų įkainiu.
1.1.9. Technika – Užsakymo akte ar jo priede nurodytos Užsakovo transporto priemonės ir/ar kita techninė įranga, kurioms pagal Sutartį bus atliekama techninė priežiūra ir/ar remontas (teikiamos Paslaugos).
1.1.10. Konfidenciali informacija – reiškia bet kokią finansinę, techninę, veiklos, administracinę, verslo, korporatyvinę, komercinę ar bet kokia kitą informaciją bei duomenis, susijusius su bet kuria iš Šalių, bet kuriomis Šalies susijusiomis įmonėmis ir (arba) Šalių komerciniais santykiais, kuri pateikiama tai Šaliai arba jos įgaliotiems informacijos gavėjams žodžiu, vizualiai, raštu (įskaitant perdavimą elektroninėmis ar kitomis priemonėmis), nesvarbu, ar tokia informacija ir duomenys buvo pateikti prieš ar po šios Sutarties sudarymo. Be to, Konfidenciali informacija apima visą informaciją, įskaitant komercinių santykių ir paslaugų specifikacijas, verslo informaciją, know how, duomenis, technologijas, išradimus, dizainus, procesus, modelius, tyrimus, šios Sutarties sąlygas ir bet kokią informaciją susijusią su šia Sutartimi ir jos vykdymu. Konfidencialia informacija nelaikoma tokia informacija, kuri (i) buvo viešai žinoma iki šios Sutarties sudarymo; (ii) informacija apie Vykdytojo paslaugas ir kitus komercinius pasiūlymus, kuriuos Vykdytojas viešai skelbia/atskleidžia reklamos ar kitais tikslais savo nuožiūra; (iii) buvo Šalies sužinota iš konkrečiai nurodytų trečiųjų asmenų, kurių nesaisto joks konfidencialumo įsipareigojimas.
1.1.11. Sutartis – Bendrosios sąlygos ir Specialiosios sąlygos su visais jų priedais (įskaitant Užsakymo aktus), susitarimais dėl pakeitimo bei papildymo, pasirašytais Šalių.
1.2. Esant prieštaravimui ar neatitikimui tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų, taikomos Specialiųjų sąlygų nuostatos.

2. Paslaugos
2.1.Vykdytojas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis teikti Užsakovo užsakytas Paslaugas, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už šias paslaugas Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte nustatyto dydžio atlyginimą. Sutarties galiojimo metu Užsakovo atstovas, nurodytas Specialiųjų sąlygų 6.2 punkte, gali kreiptis į Vykdytoją dėl konkrečių Paslaugų teikimo.
2.2. Kai Užsakovas kreipiasi į Vykdytoją dėl Paslaugų užsakymo, Užsakovas arba Vykdytojas Užsakovo vardu užpildo Užsakymo aktą, nurodant: (i) Užsakymo akte nurodytus Technikos identifikacinius duomenis; (ii) Paslaugų apimtį ir/ar rezultatą; (iii) Užsakymo įvykdymo datą arba vykdymo grafiką; (iv) kainą ir/ar atitinkamus įkainius; (v) kitas esmines Užsakymo sąlygas. Vykdytojas turi teisę paprašyti iš Užsakovo papildomos informacijos.
2.3. Užsakymo apimtis gali būti keičiama Bendrųjų sąlygų 2.2 punkte nurodyta tvarka. Be to, Užsakymo vykdymo procese paaiškėjus naujai informacijai apie Technikos būklę, jos gedimus bei su tuo susijusius Užsakovo poreikius, Vykdytojas gali pasiūlyti Užsakovui atlikti papildomus darbus, kurie, Vykdytojo nuomone, yra būtini sėkmingam Užsakymo įvykdymui, kartu nurodant protingus terminus tokiems darbams atlikti bei tokių papildomų darbų kainą. Šalių susitarimas įforminamas raštu (įskaitant elektroninėmis priemonėmis, kuomet aiškiai fiksuojamas susitarimo turinys). Užsakovui atsisakius tokių papildomų darbų arba nesutinkant su Vykdytojo pasiūlytais terminais, Vykdytojas, šioje Sutartyje numatytomis priemonėmis apie tai informavęs Užsakovą, turi teisę atsisakyti tęsti Užsakymo vykdymo darbus, jeigu neatlikus tokių papildomų darbų Užsakymo vykdymas Vykdytojui iš esmės pasunkėtų. Tokiu atveju Užsakovas privalo sumokėti tik už tuos Užsakymo darbus, kurie Vykdytojo jau buvo atlikti.
2.4. Užsakymas tampa privalomu Vykdytojui ir Užsakovui tik po to, kai abi Šalys pasirašo (patvirtina) atitinkamą Užsakymo aktą, kuris tampa sudėtine Sutarties dalimi.
2.5. Paslaugos paprastai teikiamos konkrečioje Vykdytojo Paslaugų teikimo vietoje nustatytomis darbo valandomis, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Vykdytojas Paslaugas Užsakovui gali teikti ir ne Paslaugų teikimo vietoje (kelyje), kiekvienu konkrečiu atveju sudarant atskirą susitarimą dėl tokių Paslaugų teikimo sąlygų.

3. Paslaugų kaina ir mokėjimo tvarka
3.1. Paslaugų kaina nurodoma Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte. Paslaugų kaina gali būti nurodoma: (i) bendra (fiksuota) suma už Užsakyme nurodytą sutartą Paslaugų apimtį ar rezultatą arba (ii) nurodomas taikomas valandinis įkainis ar įkainis už atskirus darbus, o galutinė Paslaugų kaina apskaičiuojama pagal faktinį Vykdytojo paslaugų teikimo laiką ir/ar faktiškai atliktus atskirus darbus.
3.2. Už suteiktas Paslaugas Užsakovas moka Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte sutartais terminais, o jei tokie terminai atskirai neaptarti – pagal Vykdytojo pateiktą PVM sąskaitą-faktūrą, iškart po Paslaugų atlikimo, pasirašius Priėmimo-perdavimo aktą. Po Paslaugų suteikimo Vykdytojas turi teisę sulaikyti savo dispozicijoje turimą Užsakovo Techniką (neperduoti jos Užsakovui) iki tol, kol Užsakovas neapmoka už suteiktas Paslaugas.
3.3. Mokėjimas vykdomas į Vykdytojo banko sąskaitą arba grynais pinigais. Kai mokėjimas vykdomas bankiniu pavedimu, apmokėjimo diena laikoma ta diena, kai atitinkama lėšų suma įskaitoma Vykdytojo sąskaitoje.
3.4. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti su Vykdytoju už visas su Vykdytoju suderintas bei užsakytas Paslaugas bei prekes (detales). Ši Užsakovo pareiga galioja ir tuo atveju, jeigu iki Užsakymo įvykdymo pabaigos Užsakovas pakeičia Užsakymą arba atsisako nuo užsakytų prekių (detalių), nebent Šalys atskirai susitaria dėl kitokios nepanaudotų prekių (detalių) apmokėjimo tvarkos.
3.5. Šalys savo piniginius įsipareigojimus vykdo viena kitai pilna apimtimi, įskaitymas leidžiamas tik esant kitos Šalies rašytiniam sutikimui.

4. Paslaugų teikimo vieta ir terminai
4.1. Paslaugos teikiamos Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte nurodytoje vietoje, o jei tokia vieta atskirai nenurodyta – Vykdytojo patalpose.
4.2. Vykdytojas įsipareigoja suteikti Paslaugas Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte nustatytais terminais, o jei tokie terminai nenustatyti – per tokioms paslaugoms suteikti reikalingą protingą laikotarpį. Užsakovui vėluojant įvykdyti savo pareigas (pvz. teikti Vykdytojo reikalaujamą papildomą informaciją arba sukurti tinkamas sąlygas Paslaugų teikimui ir pan.) arba teikiant Paslaugas kilus kliūčių, kurių nei viena iš Šalių nenumatė, atitinkamai pratęsiami jų terminai. Bet kuriuo atveju Vykdytojas įsipareigoja dėti visas protingas pastangas atlikti Sutartyje numatytus darbus per nustatytus terminus.

5. Paslaugų teikimo tvarka
5.1. Tais atvejais, kai Vykdytojas nustato, jog teikiant Paslaugas tam tikrų Užsakovo reikalavimų ar nurodymų vykdymas sudaro grėsmę teikiamų Paslaugų tinkamumui, Vykdytojas nedelsiant apie tai privalo įspėti Užsakovą. Jeigu Užsakovas, po to, kai buvo informuotas, nurodo Vykdytojui tęsti darbus pagal Užsakovo reikalavimus ar nurodymus, laikoma, jog Užsakovas prisiima visas su tuo susijusias rizikas.
5.2. Užsakovui paprašius, Vykdytojas privalo informuoti jį apie Paslaugų teikimo eigą.
5.3. Užsakovas privalo bendradarbiauti su Vykdytoju šios Sutarties vykdymo procese. Užsakovas yra atsakingas už tikslų Paslaugų poreikio suformulavimą ir įvardinimą Vykdytojui. Vykdytojui pareikalavus patikslinti Nustatytus reikalavimus, pateikti informaciją ar priimti sprendimą, Užsakovas privalo tai padaryti nedelsiant po to, kai yra gaunamas atitinkamas Vykdytojo paklausimas.
5.4. Užsakovas privalo perduoti Vykdytojui Techniką kartu su (i) Technikos nuosavybės arba disponavimo (naudojimo) teisę įrodančiu dokumentu ir (ii) Užsakymo akto originaliu egzemplioriumi.
5.5. Užsakovas privalo paruošti savo Techniką Paslaugų teikimui, išskyrus, kai toks Technikos paruošimas yra įtrauktas į Užsakymo aktą.
5.6. Jeigu Vykdytojas negali pradėti, o pradėjęs negali tęsti Paslaugų teikimo dėl to, kad nėra atlikti tam tikri darbai arba nėra pašalintos tam tikros kliūtys ir tokių darbų atlikimas/kliūčių pašalinimas nėra įtrauktas į Užsakymo aktą, Užsakovas privalo kaip įmanoma greičiau, bet ne vėliau kaip per 2 (dvi) valandas po to, kai yra gaunamas atitinkamas Vykdytojo pranešimas, užtikrinti tokių darbų atlikimą arba kliūčių pašalinimą, arba, jeigu Vykdytojas su tuo sutinka, Užsakovo prašymu Vykdytojas gali pats atlikti tokius papildomus darbus, o Užsakovas privalo Vykdytojui už šiuos papildomus darbus sumokėti pagal Vykdytojo taikomą valandinį įkainį arba kitą Šalių iš anksto sutartą kainą.
5.7. Vykdytojas turi teisę Paslaugų teikimui savo nuožiūra pasitelkti subrangovus. Subrangovams patikėtų darbų apimtį nustato Vykdytojas. Vykdytojas atsako Užsakovui už subrangovų prievolių neįvykdymą ar netinkamą vykdymą.
5.8. Užsakovas turi teisę atšaukti Užsakymą ne vėliau kaip per 2 (dvi) dienas nuo Užsakymo pateikimo, apie tai raštu pranešdamas Vykdytojui, tačiau privalo sumokėti Vykdytojui už iki Užsakymo atšaukimo atliktų darbų dalį, taip pat už Vykdytojo užsakytas/ nupirktas Užsakymo įvykdymui reikalingas detales bei po Užsakymo atšaukimo Vykdytojo atliktus darbus, kuriuos Vykdytojas turėjo neišvengiamai atlikti, kad Techniką būtų įmanoma grąžinti Užsakovui (pvz. transporto priemonės surinkimas, nebaigtų montuoti detalių išėmimas ir t.t.).

6. Paslaugų priėmimas-perdavimas
6.1. Paslaugos priimamos ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną po to, kai Vykdytojas informuoja Užsakovą apie tai, jog Paslaugos yra atliktos. Paslaugų priėmimas-perdavimas yra įforminamas Šalims pasirašant priėmimo-perdavimo aktą.
6.2. Užsakovas turi teisę atsisakyti priimti Paslaugas tik jei jų priėmimo-perdavimo metu nustatoma dėl Vykdytojo kaltės atsiradusių Paslaugų (jų rezultatų) trūkumų arba konstatuojama, kad neatliktas bent vienas iš darbų, nurodytų Užsakymo akte ir dėl to Technika negali būti naudojami pagal paskirtį arba neatitinka būklės, kuri turėjo būti pasiekta po Paslaugų atlikimo. Tokie Paslaugų trūkumai nurodomi priėmimo-perdavimo akte ir Vykdytojas privalo juos per protingą laiką pašalinti. Pašalinus Paslaugų trūkumus, kartojama Bendrųjų sąlygų 6.1 punkte nustatyta Paslaugų priėmimo-perdavimo procedūra ir priėmimo-perdavimo akte pažymima apie trūkumų pašalinimą.
6.3. Kiti dėl Vykdytojo kaltės atsiradę trūkumai, kuriems esant Technika ir/ar Paslaugų rezultatai gali būti naudojami pagal paskirtį, šalinami per atskirai Šalių suderintus terminus. Trūkumai, atsiradę ne dėl Vykdytojo kaltės, šalinami Užsakovo sąskaita, taikant standartinius Vykdytojo įkainius, nurodytus Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte.
6.4. Apie atsisakymą pasirašyti Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą Užsakovas privalo nedelsiant pranešti Vykdytojui, raštu nurodydamas tokio atsisakymo priežastis. Jeigu Užsakovas vengia arba atsisako priimti Paslaugas nepateikdamas motyvuoto atsisakymo, tokiu atveju Vykdytojas surašo vienašališką Paslaugų priėmimo-perdavimo aktą ir tokiu atveju laikoma, kad Paslaugos yra tinkamai perduotos Užsakovui nuo vienašališko priėmimo-perdavimo akto surašymo momento.
6.5. Iki Paslaugų priėmimo Užsakovas neturi teisės naudoti jų rezultatų (Technikos, kuriai buvo teikiamos Paslaugos) savo verslo tikslais. Jeigu Užsakovas naudoja nepriimtas Paslaugas (jų rezultatus) verslo tikslais, laikoma, jog Užsakovas tokias Paslaugas priėmė kaip tinkamas.
6.6. Po Paslaugų perdavimo Užsakovui, Užsakovui pereina atitinkamų Paslaugų rezultatų atsitiktinio žuvimo ar sugedimo rizika. Pasirašius priėmimo-perdavimo aktą Užsakovas netenka teisės reikšti jokių pretenzijų dėl Paslaugų kokybės, išskyrus atvejus, kai atliktoms Paslaugoms yra suteikiama Vykdytojo garantija.
6.7. Technika grąžinama Užsakovui (Užsakovo atstovui) kartu su visais Technikos dokumentais, kuriuos Užsakovas buvo perdavęs Vykdytojui kartu su Technika.

7. Paslaugų kokybė ir garantija
7.1. Paslaugų rezultatams Vykdytojas suteikia Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte nurodytos trukmės ir apimties garantiją. Jei Užsakymo akte garantija atskirai neaptarta, suteikiama 6 (šešių) mėnesių garantija, kurios metu Vykdytojas savo sąskaita šalina po priėmimo-perdavimo nustatytus arba priėmimo-perdavimo metu buvusius paslėptus dėl nekokybiško Paslaugų teikimo atsiradusius trūkumus. Trūkumus ar gedimus gali šalinti tik pats Vykdytojas savo Paslaugų teikimo vietose arba Vykdytojo paskirti tretieji asmenys, su kuriais Vykdytojas dėl to susitaria. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Paslaugų perdavimo Užsakovui momento.
7.2. Garantija netaikoma trūkumams, atsiradusiems dėl: (i) Technikos trūkumų, neatskleistų Vykdytojui Užsakymo pateikimo metu; arba (ii) tikslaus Užsakovo reikalavimų vykdymo, po to, kai Užsakovas buvo įspėtas apie galimą trūkumų atsiradimą; arba (iii) kai tokie trūkumai atsirado dėl Užsakovo ar jo darbuotojų kaltės, arba trečių asmenų veiksmų ar nenugalimos jėgos aplinkybių; (iv) Užsakovo ar trečiųjų asmenų atliktų Technikos pakeitimų; arba (vi) kitų, nuo Vykdytojo nepriklausančių veiksnių, apie kuriuos Vykdytojas nežinojo ir negalėjo žinoti, o Užsakovas Vykdytojo apie juos neinformavo.
7.3. Garantija netaikoma panaudotoms prekėms (detalėms) ir su jų sumontavimu/išmontavimu ir pan. susijusioms Vykdytojo Paslaugoms, išskyrus kai Šalys dėl to raštu susitaria kitaip.
7.4. Garantiniu laikotarpiu Vykdytojas trūkumus imasi šalinti nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo garantinės Technikos pristatymo į Vykdytojo Paslaugų teikimo vietą dienos, su sąlyga, kad yra visos tam reikalingos sąlygos, įskaitant reikalingų naujų/pakaitinių detalių pristatymą į Vykdytojo Paslaugų teikimo vietą.

8. Atsakomybė
8.1. Jeigu dėl Vykdytojo kaltės praleidžiamas Užsakymo įvykdymo terminas, Vykdytojas, po Užsakovo raštiško reikalavimo privalo mokėti Užsakovui 0,02% delspinigių už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku neatliktų darbų kainos, bet ne daugiau kaip 30% nuo konkretaus Užsakymo akto kainos.
8.2. Vykdytojas įsipareigoja atlyginti tiesioginius Užsakovo nuostolius, kuriuos sąlygotų šios Sutarties neįvykdymas arba netinkamas įvykdymas dėl Vykdytojo kaltės. Bet kokiu atveju Vykdytojo atsakomybė pagal šią Sutartį negali viršyti atlyginimo, kurį jis gavo iš Užsakovo už tas Paslaugas, kurios jau buvo atliktos iki tokių nuostolių atsiradimo momento (maksimali atsakomybės riba).
8.3. Užsakovui praleidus apmokėjimo už Paslaugas terminą, jis, Vykdytojui pareikalavus raštu, privalo sumokėti Vykdytojui 0,02% palūkanas už kiekvieną praleistą dieną, skaičiuojant nuo laiku nesumokėtos sumos.
8.4. Jeigu Užsakovas laiku nevykdo Sutartyje numatytų savo įsipareigojimų ir dėl to nukeliamas Užsakymo atlikimo terminas daugiau kaip 2 (dviem) darbo dienom, Užsakovas, Vykdytojui pareikalavus, privalo sumokėti Vykdytojui atitinkamą dalį Užsakymo kainos, proporcingą iki tol įvykdytai Užsakymo daliai.

9. Už Sutarties vykdymą atsakingų asmenų paskyrimas
9.1. Užsakovas ir Vykdytojas paskiria atsakingus už šios Sutarties vykdymą asmenis, kurie nurodomi Specialiosiose sąlygose ir/ar Užsakymo akte. Šalių paskirti atstovai yra įgalioti Šalių vardu priimti sprendimus, susijusius su konkretaus Užsakymo įgyvendinimu, pakeitimu ir/ar papildymu.
9.2. Jeigu Vykdytojas arba Užsakovas pakeičia savo atstovą, Vykdytojas arba Užsakovas atitinkamai privalo nedelsiant tinkamai informuoti kitą Šalį apie savo atstovo pakeitimą.

10. Nenugalima jėga
10.1. Nė viena iš Sutarties Šalių neatsako už prisiimtų įsipareigojimų visišką ar dalinį neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad įsipareigojimų neįvykdė dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad protingomis pastangomis negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui (Force majeure).
10.2. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis yra laikomos aplinkybės, nurodytos Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840. Šios Sutarties tikslais nenugalimos jėgos aplinkybėmis laikomi ir Lietuvos Respublikos ar kitų užsienio valstybių nustatyti apribojimai transporto technikos, atsarginių dalių ir panašios įrangos importui/eksportui, taip pat atitinkamos kvalifikacijos specialistų, kompetentingų atlikti tam tikras užduotis teikiant Paslaugas pagal šią Sutartį, nebuvimas ar drastiškas sumažėjimas rinkoje, dėl ko Vykdytojas negali įvykdyti savo įsipareigojimų pagal šią Sutartį.

11. Konfidencialumas
11.1. Šalys įsipareigoja neplatinti ir neatskleisti Konfidencialios informacijos. Šį įsipareigojimą pažeidusi Šalis privalo atlyginti kitos Šalies dėl tokio pažeidimo patirtus nuostolius. Šio konfidencialumo įsipareigojimo pažeidimu nelaikomas tokios informacijos atskleidimas valstybės institucijoms, kai to reikalauja teisės aktai, Šalių teisės konsultantams, auditoriams, kurie ex officio yra įpareigoti išlaikyti konfidencialumą.

12. Asmens duomenys
12.1. Visus iš Užsakovo gautus asmens duomenis Vykdytojas naudoja tik šios Sutarties vykdymo tikslais, t.y. tik užtikrinti tinkamą Paslaugų teikimą Užsakovui.
12.2.Vykdytojas turi teisę be atskiro Užsakovo sutikimo Užsakovo valdomus asmens duomenis ir kitą su šia Sutartimi susijusią informaciją perduoti draudimo bendrovei draudiminių įvykių/draudimo santykių administravimo tikslais bei skolų administravimo/išieškojimo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims – skolų administravimo tikslais.
12.3. Jeigu pagal šią Sutartį teikiant Paslaugas Vykdytojas Užsakovo vardu, naudai ir pagal jo nurodymus inter alia renka, saugo, naudoja ar kitu būdu tvarko asmens duomenis, tokiu atveju Šalys sudaro atskirą susitarimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kuris bus pridedamas prie šios Sutarties.

13. Sutarties galiojimas ir nutraukimas
13.1. Specialiosios sąlygos kartu su Bendrosiomis sąlygomis sudaro Šalis saistančią Sutartį. Šalių sudaryta Sutartis galioja iki Specialiųjų sąlygų 5.1 punkte nurodyto termino, o jeigu jis nenurodytas – neterminuotai.
13.2. Sutartis gali būti nutraukta:
13.2.1. Šalių tinkamai įformintu susitarimu, kuriame Šalys privalo susitarti dėl atsiskaitymo už suteiktas Paslaugas ar jų dalį ir visų kitų klausimų, susijusių su Sutarties nutraukimu, įskaitant teisines Sutarties nutraukimo pasekmes;
13.2.2. vienašališkai, nesikreipiant į teismą, bet kurios Šalies iniciatyva, nenurodant priežasties ir tinkamai įspėjus kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų iki Sutarties nutraukimo;
13.2.3. vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir tinkamai įspėjusi kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų iki Sutarties nutraukimo, kai kita Šalis nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus ir per įspėjimo terminą, nurodyto pažeidimo neištaiso. Tokiu atveju Sutartis bus laikoma automatiškai nutraukta suėjus įspėjime dėl Sutarties pažeidimo nurodytam pažeidimo ištaisymo terminui;
13.2.4. vienašališkai, nesikreipiant į teismą ir nedelsiant tinkamai įspėjusi kitą Šalį, kai kitai Šaliai iškeliama bankroto byla arba pradedamas bankroto procesas ne teismo tvarka, Šalis likviduojama, restruktūrizuojama, sustabdo ūkinę veiklą ar susidaro kita analogiška situacija.
13.3. Nutraukiant Sutartį ar Užsakymą Užsakovas privalo sumokėti Vykdytojui už iki Sutarties ar Užsakymo nutraukimo dienos faktiškai suteiktas Paslaugas.

14. Pranešimai ir kitos sąlygos
14.1. Visa su šia Sutartimi susijusi korespondencija, įskaitant ir pranešimus bei PVM sąskaitas-faktūras, Užsakovui gali būti siunčiami elektronine forma, t.y. Specialiųjų sąlygų 2.2.6 ir 6.2 punktuose nurodytais vienu ar keliais elektroninio pašto adresais.
14.2. Bet kokie Sutarties pakeitimai ir papildymai galioja, tik jei yra sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Šalių. Visi šios Sutarties priedai yra neatskiriama jos dalis.
14.3. Vykdytojas turi teisę bet kada savo nuožiūra visas teises ir pareigas pagal šią Sutartį arba jų dalį, be atskiro Užsakovo sutikimo, perduoti savo susijusiam asmeniui (Trelo grupės įmonei). Jei Užsakovas šioje Sutartyje nustatytais terminais už gautas Paslaugas neatsiskaito su Vykdytoju, Vykdytojas turi teisę (i) savo nuožiūra disponuoti Užsakovo skola kaip turtu, įskaitant tokios skolos (reikalavimo teisės) perleidimą kaip atlyginimą tretiesiems asmenims; (ii) savo nuožiūra parduoti ar kitaip perleisti Užsakovo skolą trečiajam asmeniui, kuris užsiima skolų išieškojimu; (iii) savo nuožiūra disponuoti Vykdytojo dispozicijoje esančia Užsakovo Technika iki tol, kol bus visiškai grąžinta Užsakovo skola. Visos su skolų išieškojimu susijusios papildomos išlaidos, įskaitant ir užmokestį trečiajam asmeniui, užsiimančiam skolų išieškojimu, tenka Užsakovui.
14.4. Visi ginčai ir nesutarimai, kylantis dėl šios Sutarties ar susiję su ja sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti derybomis, galutinai ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka pagal Vykdytojo buveinės registracijos vietą.